SON DAKİKA

Haberertesi

TAKSİM ANITININ İLGİNÇ AYRINTISI

TAKSİM ANITININ İLGİNÇ AYRINTISI
Bu haber 29 Aralık 2015 - 20:58 'de eklendi ve 503 views kez görüntülendi.

ATATÜRK İLE YAN YANA DURAN İKİ RUS GENERALİN ÖYKÜSÜ
İs­tan­bu­l’­un ün­lü Tak­sim Mey­da­nı­’n­da bu­lu­nan Cum­hu­ri­yet Anı­tı gös­te­ri­le­re, ba­sın açık­la­ma­la­rı­na, yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­me­le­ri­ne en çok ev sa­hip­li­ği ya­pan yer­dir.
ANIT 1928 YILINDA TAKSİM’E YERLEŞTİRİLDİ
Anı­tın ya­pı­mı İtal­yan hey­kel­tı­raş Pi­et­ro Ca­no­ica’­ya 1925 yı­lın­da si­pa­riş ve­ri­lir. 84 ton ağır­lı­ğın­da­ki anıt, 1928 yı­lın­da Ro­ma­’dan İs­tan­bu­l’­a ge­mi ile ge­ti­ri­lir ve bu­gün­kü bu­lun­du­ğu ye­re ko­nur.
BİR ANIT VE ANLATTIKLARI
image
Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı yok­luk için­de mü­ca­de­le eden bir ulu­sun sa­vaş son­ra­sı ba­rı­şı, Cum­hu­ri­ye­ti sim­ge­le­di­ği­ni gös­te­rir. Fo­toğ­raf çek­ti­ren, her gün önün­den ge­çen­le­rin bi­le fark ede­me­di­ği bir ay­rın­tı var­dır. Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı­’n­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün he­men ya­nın­da iki önem­li Rus ge­ne­ra­li bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­ri Mi­ha­il Frun­ze­’dir. Ge­ne­ral Frun­ze 13 Ara­lık 1921’de Rus de­le­gas­yo­nu ile Tür­ki­ye­’ye ge­lip Tür­ki­ye ile Sov­yet­ler ara­sın­da an­laş­ma­yı sağ­la­yan Sov­yet he­ye­ti­nin ba­şı­dır. Da­ha son­ra Frun­ce, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’n­den Rus hal­kı adı­na Sa­kar­ya za­fe­ri­mi­zi de kut­la­mış­tır. Anıt­ta­ki di­ğer ge­ne­ral Kı­zıl Or­du­’nun ku­ru­cu­la­rın­dan Kli­ment Vo­ro­şi­lov ise Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da Ata­tür­k’­e des­tek ama­cı ile An­ka­ra­’ya gel­miş­tir.
ATATÜRK’ÜN ÖZEL İSTEĞİ
An­ka­ra Ke­çi­ören Has­ta­ne­si­’nin sa­hi­bi emek­li Al­bay Dr. Ra­ma­zan Ay­dı­n’­dan din­le­dim, Ata­türk Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da sı­cak il­gi ve yar­dım gör­dü­ğü Rus hal­kı­na olan dost­lu­ğu ve ve­fa duy­gu­la­rı­nı gös­ter­mek için Tak­sim Cum­hu­ri­yet Anı­tı­’n­da ken­di­si­nin he­men ya­nı ba­şın­da iki Rus ge­ne­ra­lin de yer al­ma­sı­nı is­te­miş. O is­tek ye­ri­ne ge­ti­ril­miş. Rus ge­ne­ral­ler de yıl­lar­dır o mey­dan­da­dır.
İz­le­nen po­li­ti­ka­lar so­nu­cu Rus­ya ile iliş­ki­le­ri­miz bo­zul­du. Ba­kar­sı­nız, AK­P’­li yet­ki­li­ler “Hey­kel­de­ki Rus­la­rı kal­dı­rı­n” di­ye­bi­lir. Kal­dı­rıl­ma­dan siz de ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­rin.
(Saygı Öztürk / SÖZCÜ / 29 Aralık 2015)

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA