SON DAKİKA

Haberertesi

ÖZTÜRK YILMAZ IŞİD’İ ANLATTI

ÖZTÜRK YILMAZ IŞİD’İ ANLATTI
Bu haber 21 Kasım 2015 - 15:39 'de eklendi ve 532 views kez görüntülendi.

CHP ARDAHAN MİLLETVEKİLİ BÜYÜKELÇİ ÖZTÜRK YILMAZ IŞİD TERÖRÜNÜN KÜRESEL BİR TEHDİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ
IŞİD Teröristlerin tam 101 gün rehin tuttuğu eski Başkonsolos, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz SÖZCÜ Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’e konuştu.
ÖZTÜRK YILMAZ, IŞİD’DEN DAVACI OLDU
Saygı Öztürk’e konuşan Yılmaz, 101 günlük esaretin ardından Türkiye’ye döndüğünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na IŞİD hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILDILAR
Cihatçı grupların geniş bir coğrafyaya yayıldığına dikkat çeken Musul eski Başkonsolosu, CHP’li vekil Öztürk Yılmaz, “IŞİD’i Libya’da, Yemen’de, Mali’de ve daha birçok ülkede bitirmek gerekiyor” dedi…
NE OLMUŞTU?
Tür­ki­ye­’nin, Ira­k’­ın Mu­sul ken­tin­de bu­lu­nan Baş­kon­so­los­lu­ğu 11 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hin­de IŞİD mi­li­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sıl­dı. Baş­kon­so­los Öz­türk Yıl­maz ve konsoloslukta gö­rev­li 48 ki­şi bi­lin­me­yen yer­ler­de tam 101 gün re­hin tu­tul­du. Yü­rü­tü­len te­mas­lar so­nu­cu te­rö­rist­ler Yıl­maz ve be­ra­be­rin­de­ki Türk gö­rev­li­le­ri ser­best bı­rak­tı.
CHP’DEN ARDAHAN MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GİRDİ
Öz­türk Yıl­maz, dö­nü­şün­den kı­sa sü­re son­ra Ta­ci­kis­ta­n’­ın baş­ken­ti Du­şan­be­’ye bü­yü­kel­çi ola­rak atan­dı. Se­çim­ler­den ön­ce is­ti­fa et­ti ve CHP’­den Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li se­çil­di. Hem gö­rev yap­tı­ğı Ira­k’­ta, hem de te­rö­rist­le­rin elin­de 101 gün re­hin tu­tu­la­rak ör­gü­tü çok ya­kın­dan ta­nı­yan Öz­türk Yıl­maz, IŞİ­D’­i Su­ri­ye ve Ira­k’­tan at­mak için ka­ra ope­ras­yo­nu­nun gün­dem­de ol­du­ğu şu gün­ler­de “Bu ör­gü­tü bir de ben­den din­le­yi­n” de­di.
“ÜÇ AŞA­MA­LI TAK­TİK”
“Gö­rün­dü­ğü ka­da­rıy­la üç aşa­ma­lı tak­tik­le­ri var: Bu­lun­du­ğu ül­ke­ler­de bel­li bir top­ra­ğın kon­tro­lü­nü sağ­la­mak, ikin­ci he­def bu ala­nı ala­bil­di­ği­ne ge­niş­let­mek ve bu­ra­da ha­li­fe­lik ilan et­mek, üçün­cü he­def ise ha­li­fe­lik­le­ri bir­leş­ti­rip tek mer­kez­de top­la­mak. Do­la­yı­sıy­la kü­re­sel bir ha­li­fe­lik te­sis et­mek is­ti­yor­lar. Bu­nu içer­de ra­hat ya­pa­bil­mek için dı­şa­rı­da ey­lem ya­pı­yor­lar.”
“HER ŞE­YE EL KO­YU­YOR­LAR”
“Bir yer­de top­rak­sal ha­ki­mi­yet sağ­la­yın­ca, ora­nın bü­tün kay­nak­la­rı­na el ko­yu­yor­lar. Ban­ka­da­ki pa­ra­dan yol­da­ki ara­ca, em­la­ğa, kı­sa­ca ak­lı­nı­za ge­len her şey on­la­rın olu­yor. Mil­yon­lar­ca do­lar el­le­ri­ne ge­çi­yor.”
“HE­DEF­LE­Rİ TE­RÖR DEV­LE­Tİ”
“Ci­hat­çı grup­la­rın di­ğer­le­rin­den far­kı, bir te­rör dev­le­ti ya­rat­mak is­ti­yor­lar. İşin özü bir dev­let me­ka­niz­ma­sı ku­ru­yor­lar. Ata­ma ya­pı­yor­lar, mah­ke­me ku­ru­yor­lar, ver­gi top­lu­yor­lar, bir dev­let­te ne var­sa ay­nı­sı­nı ya­pı­yor­lar. Tek fark­la­rı ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki ku­ra­mı­yor­lar.”
AS­KE­Rİ HA­RE­KAT­LA BİT­MEZ
“Bu çer­çe­ve­den ola­ya ba­kar­sak IŞİ­D’­i, ra­di­kal di­ğer un­sur­la­rı ör­ne­ğin Mu­su­l’­da, Rak­ka­’da bi­tir­mek­le bu işi bi­ti­re­mez­si­niz. Bun­la­rı Ye­me­n’­de, Af­ga­nis­ta­n’­da, Lib­ya­’da, Pa­kis­ta­n’­da, Ni­jer­ya­’da, Ma­li­’de, So­ma­li­’de ve da­ha çok sa­yı­da ül­ke­de de bi­tir­mek la­zım. Çün­kü, ra­di­ka­lizm ya­yıl­mış kü­re­sel bir teh­dit­tir. O yüz­den böl­ge­sel de­ğil, kü­re­sel bir çö­züm la­zım. Bu, Su­ri­ye­’ye bir ka­ra ha­re­ka­tı ya­pıl­mak­la bi­ti­ri­le­cek bir şey de­ğil. Top­lum­la­rın ra­di­kal­leş­me­si ön­len­me­li. Bu kap­sam­da da Tür­ki­ye­’nin de ra­di­kal grup­la­rı fren­le­me­si ge­re­ki­yor. Bir nok­ta, ül­ke­miz­de kı­rıl­ma ya­şa­nı­yor, mu­ha­fa­za­kar­lı­ğın öte­si­ne ge­çi­li­yor. Ama mu­ha­fa­za­kar­lı­ğın öte­si­ne ge­çen fa­na­tiz­min et­ki­si al­tı­na gi­rer. İş­te IŞİ­D’­de bu­nun için bir so­nuç alı­yor. Kü­re­sel bağ­lan­tı­lı olan­lar bir nok­ta­da kal­dı­ğı sü­re­ce baş­ka yer­ler­de ey­lem ya­pa­bi­li­yor­lar. Ör­güt­ler re­ji­mi çat­la­mış, kı­rıl­gan coğ­raf­ya­la­rı se­çi­yor. Bu­nun için et­kin, ko­or­di­ne­li ve kü­re­sel mü­ca­de­le ge­re­ki­yor. İşin özün­de İs­lam di­ni kul­la­nı­lı­yor. Bu fa­na­tizm­le mü­ca­de­le edi­le­mez­se ül­ke­ler mu­ha­fa­za­kar ala­nı kay­be­der­ler.”
TÜR­Kİ­YE İÇİN DE GE­ÇER­Lİ”
“De­mok­ra­tik top­lum ola­rak ayak­ta ka­la­bil­me­miz, dün­ya­da söz hak­kı­mı­zın ola­bil­me­si için bi­zim bu fa­na­tiz­min­den, ra­di­ka­lizm­den kur­tul­ma­mız ve bu­nun için mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Dün­ya­da bun­dan son­ra­ki en bü­yük ko­nu fa­na­tizm ve ra­di­ka­lizm­dir.”

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA